Sabiedrības integrācijas fonds

Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) izveidoja 2001. gada 5. jūlijā un oficiāli sāka darboties 1.septembrī. Tas ir izveidots, lai atbalstītu un īstenotu projektus, sabiedrības integrēšanai. Projektos tiek iesaistīti visi Latvijas iedzīvotāji, neskatoties uz tautību (latvieši vai mazākumtautības) un pašidentifikāciju. Pašu fondu pārrauga ministru prezidents, taču visus lēmumus Fonda ietvaros pieņem padome.

Fonda mērķis un uzdevumi

Pats galvenais Fonda mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju, piedaloties dažādos pasākumos. Projekti ir domāti visai sabiedrībai kopumā, gan atsevišķi jauniešiem, bērniem, senioriem, latviešiem citās valstīs, sabiedrības grupām, kurām ir veselības problēmas, vai cita veida īpaši izdalāmi cilvēki. Ļoti daudz tiek domāts tieši par senioriem, sadarbojoties ar Latvijas Pensionāru federāciju, tiek veidoti projekti veselības uzlabošanai, informāciju tehnoloģiju apguvei un citām dzīves nepieciešamām jomām. Pasākumi ir jāpublisko visās iespējamās vietās, lai visiem būtu pieeja uzzināt par jauniem pasākumiem. Sabiedrība var paši izlemt kādus pasākumus rīkot, tad iesnieguma veidā jāsūta uz Fondu. Padome izskata un pieņem lēmumu finansiāli atbalstīt vai neatbalstīt kādu projektu. Padomes sastāvā ir pārstāvji no katra novada un Rīgas plānošanas reģiona, kā arī ministri, kas atbild par savu darbības sfēru: ārlietu, izglītības un zinātnes, kultūras, labklājības, vides aizsardzības un reģionālās attīstības un tieslietu ministrs. Svarīga ir nevalstisko organizāciju dalība Fonda lietās. Katra nevalstiskā organizācija (kopā seši pārstāvji) ir tiesīga piedalīties svarīgu lēmumu un budžeta plānošanā trīs gadus.

Fondam ir speciāli izveidota mājaslapa www.sig.gov.lv, kur publiskot atskaites par izdarīto, kādi projekti ir pieņemti un cik liels finansējums piešķirts. Visam ir jābūt pieejamam sabiedrībai. Gada beigās internetā tiek ievietota gada atskaite, par padarīto un valsts piešķirtais gada budžeta daudzums.

Sabiedrības integrācijas fondā ir savs sekretariāts, kas pārrauga un īsteno mērķus un Fonda galvenās funkcijas. Šādas ir 8 nodaļas: projektu konkursus nodaļā, struktūrfondu uzraudzības nodaļā, programmu uzraudzības nodaļā, finanšu kontroles nodaļā, projektu nodaļā, atbalsta nodaļā, finanšu un budžeta vadības nodaļā un iekšējā audita nodaļā. Katrai nodaļai ir savs uzdevums, ko tās izpilda dienu no dienas. Lai Fonds darbotos tiesīgi un godīgi, tajā strādā sfēras profesionāļi, piemēram, juristi, finanšu speciālisti, datortehniķi, starptautisko attiecību speciālisti, grāmatveži un daudz citas svarīgas personas. Personāls pārskata projektus, slēdz līgumus, pārvalda un aprēķina finanšu lietas gan projektiem, gan Fonda darbībai. Juristi ir īpaši nepieciešami, jo Fondā ir oficiāla darbība un viss tiek plānots tikai ar līgumu slēgšanu un balstoties uz likumiem.

Pašlaik ir pieņemti un izpildīti (vai vismaz sākti pildīt) 11 projekti. Tie ir starptautiski, gan valsts mēroga. Projekti tiek veidoti ilgtermiņā, uz vairākiem gadiem, tāpēc var teikt, ka līgums ir noslēgts, taču vēl joprojām notiek tā izpilde. Starptautiskā mērogā integrācija notiek, piemēram, Latvijas un Šveices starpā, Latvijas un Norvēģijas sadarbība. 2016.gadā ir plānots atbalstīt 4 svarīgus projektus, kas plāno nodrošināt latviešu valodas apguvi Latvijā dzīvojošo mazākumtautības iedzīvotāju vidū, saglabāt saikni ar emigrējušajiem latviešiem, veicināt sabiedrības iesaistīšanu politiskajos jautājumos, stiprināt vēlmi piedalīties diskusijās un vēlēšanās.

Finansējumu SIF visbiežāk iegūst no Valsts budžeta, ko ir tiesīgs piešķirt ministru prezidents. Valsts piešķir gada budžetu, kas ir vienlīdz ekonomiski jāizmanto, lai varētu atbalstīt arvien jaunas idejas. Integrāciju finansēšanā projektus atbalsta arī attiecīgās pašvaldības, piešķirot līdzekļus viņu rajona iedzīvotāju integrēšanai. Juridiskas un fiziskas personas var piešķirt dāvinājumus un ziedojumus, ja kādu projektu vēlas īpaši atbalstīt. Ja projekt ir starptautiskā līmenī, tad Fondam ir iespēja finansējumu iegūt no Eiropas Savienības valdes.